امروز: پنج شنبه 05 ارديبهشت 1398 برابر با 25 آوریل 2019

همه آنچه که درشوراگذشت؟ تکلیف شهردارنکا چه می شود؟

  • یکشنبه, 27 آبان 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

درنخستین جلسه نشست خبری صاحبان رسانه باریاست وسخنگوی شورای شهرنکا مطرح شد.

تراژدی غم انگیزی که به حتم، دودش به چشم شهرنکامی رود/ فرصتی دوباره برای شهرداریا تمکین نظرحداکثرشورا؟/ خبرنگاران، نخستین راویان جلسه ایی علنی بودندکه بخاطرنرسیدن حدنصاب، ازرسمیت خارج شد/ مهمترین موضوع شهر،برای یکی ازاعضاء شورا، بی اهمیت شده و باعدم حضوردرجلسه، رسما کارشهرراتعطیل کرد/ جلسه بررسی ایی که پس از رأی وزارت کشور، برعدم لزوم اجرایی شدنش، تشکیل میشود و دیگربار، فازجدیدپیگیری شورا، آغازمی شود/ سوال افکارعمومی درخصوص دلیل استعفای شهرداروکشکمش در،ماندن احمدی/ وقتی یکی ازعضوشورابرای رسیدن حدنصاب تلاش میکند وپس ازاعتراض عضوغایب، مشوق یارگیری برای رد مصوبه قانونی شورامی شود/ عددی روند، اماشوم، ارادتی ازجنس رفاقت، که کاردست شورای نکاداد /مگرمی شود عضو شورایی با۶ هزاررای با دعوت عضوی به قبول مصوبه همراه باشد و بادعوت عضوی دیگر،مخالف؟/ شورا،حق رای والبته قدرت تحلیل ومنطق عقلی دارد/ روال کارشورا، کاملاقانونیست، شهردار،بیاید توضیح دهد، شوراقانع شدبه کارش ادامه دهد/ نرسیدن حدنصاب به مصابهِ پایان کارنیست چه بسا صندلی شورا قداست دارد و برای رای مردم مسئولیم، پس باقدرت هرانچه صلاح است پیش میبریم . گرچه غیاب شورا درچندنوبت، حق حقیقه شوراست، ولی بی انصافیست ازان ظرفیت آنهم دراین روزهای خاص، بهره برده شود، کارهای غیرضروری را به ساعات یاروزهای دیگرموکول کنید، شهررا،معطل خودنکنید/احمدی چه بماندچه برود تازمان ابلاغ نظرورای قانونی، شهردارنکاست واحترام وهمراهیشان برماهمچون روزهای گذشته، پابرجاست / ماپای رای وامضاء خودهستیم البته مصوبه خرابی نداریم که نگران خرابی امضاء مان باشیم./

جلسه علنی سوم شورای شهرنکا بامحوریت رسیدگی به استعفای شهرداربه حدنصاب نرسید ریاست شوراخبرنگاران رادعوت به نشست خبری کردتابه سوالاتشون جواب بدهد

نشست خبری با حضور مدیران رسانه، خبرنگاران خبرگزاریها، نماینده صداوسیما وروزنامه نگاران در ظهرروز چهارشنبه 23 آبان 98 با حضور ریاست شورای شهر، نایب رئیس ودوبانوی عضوشورا در صحن جلسات عمومی شورابرگزار شد.

درواقع مقرر بود جلسه صحن علنی شورا باحضور شهرداروخبرنگاران برگزار شود که به دلیل عدم حضور 3 عضو شورا ازحالت علنی خارج شد وبه نشست خبری تبدیل شد.

این نخستین جلسه شورای شهر دوره پنجم شورای نکا بوده که درمقام پرسش وپاسخ برگزار شد.

جلسه به دلیل عدم حضورابوالقاسم محمدی، موسوی ابلویی و نعمتی ازرسمیت خارج شد گرچه شهردار پشت درهای بسته شورامنتظر اذن دخول بود ولی به دلیل رسمیت نداشتن جلسه وی نتوانست شرکت کند درنتیجه جلسه باتغییرعنوان به نشست خبری تبدیل شد وازتریبون شورا ریاست شورا وسخنگو جریانات اخیرراشفافسازی کردند

شاید این شبهه بوجوداید که بهترین فرصت برای تبلیغ واطلاع رسانی و بردن افکارعموم به سمتی که موافق رای شورابراستعفای وی میتواندباشد که نمیشود این مهم را امتیازداد چون نشست خبری امری طبیعی وحق ذاتی درراستای شفافسازی بوده وعیبی بران واردنیست

در نخستین لحظات آغازجلسه، رئیس شورا باایراد سخنانی، از خبرنگارها بدلیل عدم ارتباط رسانه ایی شان تاکنون عذرخواهی کردوگفت: خبرنگاران محرم وچشم وگوش ماومردمند غفلت مارا ببخشید قصدمان بود جلسات به پختگی برسد بعد از حضوررسانه هادعوت شود چه بسا اردیبهشت ماه بنده به این نتیجه رسیدم ولی خب تاکنون محقق نشد

وی به پاره ایی از سوالات خبرنگاران پاسخ داد ومجالی برای سخنرانی سخنگوی شورا نیز قایل شد

ماحصل نخستین نشست خبری شورای شهرنکا از زبان غلام آرست رئیس شورای شهر ودادسخنگو به شرح ذیل است/

گفتنیست: خبرنگارهای حاضردرجلسه مشتاق شنیدن دلیل اینهمه کشمکش بودند چون به ظاهر شهردار استعفاداد وبعدپس گرفت ودامن زدن به اینهمه تنش را به نوعی لجبازی تعبیرکردند

ارست درابتدا تاریخ شروع شورای دوره پنجم که شهریور۹۶ بودرا یاداورشدوگفت : یکسال خدمت وهمکاری درکنارشهرداری، رزومه درخشان مجموعه شورا بود که ارزوی قلبی ما شناساندن نکابعنوان نگین شهرهادراستان بودوهست

وی گفت تمام جلسات شوراطبق قانون علنیست مگربه تشخیص هیئت رئیسه غیرعلنی اعلام شود درضمن حضورخبرنگاران بلامانع بلکه مایه دلگرمی است

ارست گفت احمدی درزمان کاندیداتوری وانتخابات گفته بود« استعفای بی تاریخ میدهم هروقت ازکارم راضی نبودید، تاریخ بزنیدعذرم رابخواهید»من به جهت اخلاقی معذب بودم شایداهمال ازمن بودکه این کاررانکردم.

ارست گفت: بخشنامه ایی مبنی بر اقامت رؤسای ارشد شهردرمحل خدمت، به تاریخ هشتم به دستم رسید که این نامه راچون اتوماسیونی است شهردارزودتردریافت کردو درتاریخ ۷ /۷/۹۷ استعفای خود را نوشت وبه اکبرصفری- مسئول دفترش به امانت داد تا شورادریافت کند. او جریان استعفایش را به بنده گفت ولی من تا دوازدهم صبرکردم تاشاید پشیمان شود چون قلبا به این امرراضی نبودم.

اوادامه داد: به دلیل اینکه مبادا شهرداریا مقام استانی این امررا شاکی شده کوتاهی فرض کند ۱۷ /۷ نامه راثبت کردم وتا روز 23 جریان رابه هیئت رییسه انتقال ندادم

نهایتا موضوع را به هیئت رئیسه رامطرح کردم ودر ۴ نوبت جلسه در شورای شهر، شورای شهرستان استان و یه دورهمی خودمانی، باحضورهمه اعضا هیئت رئیسه مطرح شد.

ارست درجواب سوال خبرنگاران چرااینقدرزمان طول کشیدمطرح کنید به غیراز مساله اخلاقی ورفاقتتان بااحمدی، گفت: به دلیل اینکه درقانون مهلت زمان ۱۰ روزقیدنشده بود ارایه استعفاء شهردار دراختیارریس شورااست که بخاطردوری ازتنش زمان را مدیریت کند

ارست گفت بامطرح شدن موضوع استعفای شهردار, اعضا، متعجب شدندوبه پیشنهادیکی ازاعضاء شورا، رای گیری ونهایتأ رای موافق، بر قبول استعفاشد.

تنهامخالف جمع شورا، موسوی ابلویی بود که بدون هماهنگی واطلاع به ریاست شورا غایب جلسه علنی بوداین درحالیست که کاملادرجریان امربود.

آرست تاکیدکرد: یک روزقبل ازجلسه علنی شورا، تلاش کردیم ب محمدی بخشی وجعفری اطلاع دهیم که متاسفانه بغیرازجعفری، دونفردیگردردسترس نبودند

فردای آن روزدقیقا روزجلسه علنی شورا بغیرازموسوی همه آمدندجلسه رسمیت یافت حاضرین رای برقبول استعفادادند غروب همان روز، موسوی آمدومدعی شد درجریان نبوده و دعوت نشده است پس مصوبه راقبول نداردوخواهان تشکیل مجدد جلسه شد

آرست گفت:خالی از لطف نیست که ابوالقاسم محمدی درحین رای گیری بدلیل عدم حضورموسوی کمی تردیدداشت وبااین استدلال که حق ذاتی اوست دراین امرمهم رای دهد دراین زمان نعمتی، محمدی راتشویق به پدیرش مصوبه کرد واونیزپدیرفت

ارست درجواب اعتراض موسوی نسبت به مصوبه جلسه گفت:« اکثریت موافقندتوهم تمام ۴ جلسه درجریان بودی،امروزهم دردسترس نبودی، کارشهرداری نباید لنگ بماند ولش کن بیا لذت رفاقت باقی بماند».

موسوی دلیل عیبتش راهمراهی شهردارنزدمدیرکل بودجه استان عنوان کردکه ارست یادآورشد:« صبح گفتی الان صلاح نیست، منم ۶ مورد توپ جدیددارم پس درجریان بودی امروز اظهاربی اطلاعی میکنی؟»

ارست گفت: «ازابتدای دوره پنجم عهدبستیم رای صادرشدپس نگیریم ولوبدباشد گرچه ماتابحال مصوبه بدی نبستیم»

رئیس شورا تاکیدکرد: 17 روزصبرکردیم بعد نامه را ثبت کردیم ورسیدگی شد استعفارای اورد احمدی بعدرای شورااستعفا روپس گرفت.

اودلیل عدم حضورشهرداردرپذیرش استعفایش را اینگونه پاسخ داد:

رای شوراقانونی بود وچون دراستعفانامه قیدنشد درجلسه قبول استعفا شخص شهردارحاضرباشد،مصلحت ندیدم حضوریابد. که البته درروزاستیضاح، حق شهردارهست که حاضرشود، وازخود دفاع کند.

آرست خلاصه اتفاقات را تیتروارشرح دادو تریبون را به سخنگوواگذارکرد درتوجیهات آرست درخصوص روند طولانی شدن پذیرش استعفای شهردادگفت:

« یک عضوغایب، شاکی شد، هییت تطبیق شهرستان، ایرادشکلی برموضوع گرفت،

دوباره جلسه گذاشتیم ۵ نفررای موافق برقبول استعفادادندومصوبه قبلی تاییدشد

ولی موسوی نعمتی قبول نکردند، صورتجلسه کردیم رای درست بود دوباره موضوع قیدزمان مطرح شد.

آرست باتاکیداین مطلب که کمیته انطباق میتواند مخالف مصوبه شوراباقانون باشد مروری برمطلبی درراستای موضوع مطروحه کرد که « قانون چنددسته است

یکسری قوانین قیدزمان مشخص نیست، یکسری قوانین درمجلس دیده نمیشود ، وزیرکارقوانین ثانویه راجمع بندی میکندو ظرف مدت ۲ ماه اماده وبه هییت وزیران ارائه میکند کهانهاتا۳ ماه وقت دارندبررسی کنندکه درجه ۲ مثل قانون اول است وقابل اجرا دراین قانون هم دیده نشده و زمان مشخص نکردند، دستورالعمل رانداشتیم وبنده بیخبربودم مال سال ۹۴ بود»

باردوم اعتراض کردند مااستعلام وزارت کشورکردیم جوابش را فرستادیم وزارت تکلیف رابرماروشن کرد«مصوبه شورالازم الاجرااست ودیگر نیازی به جلسه تطبیق نبودو نهایتا۲ نفرمخالف بودندوکاربه اینجاکشید.

بنده هم چون مشرف به این موضوع بودم به موافقین استعفای شهردارعرض کردم:« چون قانون است، رای ب نفع استعفاصادرمیشودو مسیردرحال حرکت است امیداست نتیجه خوب برسیم شهرداری سالم بی حاشیه داشته باشیم»

آرست گفت: برخی خرده گرفتندکه چراشفافسازی نمیکنیدوحقیقت پشت پرده رابه مردم نمیگوئید؟ «عرض کردم بدلیل غیاب شهرداراخلاقی نیست چون حق ایشان است دفاع کندشهردارراباعزت اوردیم نباوردیم ابرویش راببریم استعفاحق ایشان بود تاییدیارد درخواست حق شورا یکی ازاعضاء اعتراض کردکارپیچ خوردقانون قابل احترام واجراست ماباهم دشمن نیستیم درمجلس هرروزچنین اتفاقهایی می افتدطبیعی است.

اوادامه داد: نهایتا۲جلسه فوق العاده گذاشتیم دوستان نیامدند احساس اینه میخواهندزمانی که برای اعتراض تایین شده ازدست برود.

اودرجواب سوال خبرنگاری که گفته نتیجه چه میشود؟ اظهارکرد:« استعلام گرفتیم اگربخواهندادامه دهند ومسیر۷ روزه طی شود استعلام رابه وزارت کشورمیفرستیم نتیجه رااعلام میکنند.»

اومجددتاکیدکرد: برطبق نظروزارت کشور مصوبه شورالازم الاجراست لازم ب برگزاری مجدد جلسه کمیته تطبیق نبود/

رئیس شورای شهرنکا درپاسخ به پیام یکی از اعضاء شورا که علی داد رسمأ سخنگونیست وماامسال رای گیری نکردیم وکارتان تخلف است گفت: طبق ماده۴ آئین نامه اجرایی شورا، مدت سمت سخنگوی شورای شهر ۲ سال است، پس دادهمچنان سخنگوی شوراست.

آرست ادامه داد: ماده ۳ قانون، شهردارمیتواند قبل ازتشکیل جلسه وطرح موضوع استعفای خودرابدهد درصورت مطرح شدن امکان پس گرفتن ان نیست.

اوگفت: مصوبه شورای شهرمبنی براستعفای شهردارقابلیت اجرایی دارد/ ضمن احترام ب کمیته انطباق اعتراض حق مسلم شوراست.

دادبرکرسی شهردارنمی نشیند، تاپایان دوره شورادرهمین لباس خدمتگدارم

علی داد-سخنگوی شورای شهرنکا درنشست خبری ضمن اشاره به این مطلب که حدود۱ سال از عمرشورامی گذرد،تاکیدکرد: درطول مدت مذکورتقریبا تمامی اعضاء شورادرجلسات حضورداشتند، اعتقادمان بود که همه جلسات دستورکارقرارنگیرد ودرگیرضوابط قوانین نشویم خط کشی باشدنمیشودکارکرد.

علی دادگفت: رسیدگی به استعفای شهردار بابرگزاری چندین جلسه، پخته شدو به نتیجه نهایی همه اعضاء رسید،بعدمقررشد بامطرح شدن برای همه اعضاء به رای گذاشته شود

اوتأکیدکرد: هیچ مصوبه ایی بدون نطرکمیسیون، مصوب نمیشد انچه اتفاق افتادایرادشکلی قضیه بود که مرتفع کردیم.

دادگفت: باتوجه به دستورالعملی که درتاریخ ۲۲/۱/۹۴ باشماره ۳۷۴۳ باامضاء وزیرکشورامده است، درخصوص استعفاامده است، رئیس شورا مکلف است موضوع رااولین جلسه عادی یافوق العاده اززمان ثبت دردبیرخانه، مطرح کند.

وی گفت: « درماده ۳ اعلام شد شهردارمیتواندقبل از تشکیل جلسه وطرح موضوع استعفای خودراپس بگیرد ولی چون مطرح شد، دیگرقانونا نمی توانست پس بگیردنامه ایی نوشت که پس گرفت قانونا صلاحیت نداشت درقانون دیده نشد بایدبدانیم دستورالعمل باامضاء وزیرکشوراست، مابراساس قانون هیئت تطبیق اعلام کرد.

دادبیان داشت: درماده ۹۷ یا۹۸ تشکیلات وطایف وانتخابات شورای اسلامی کشور صراحتاآمده است: وزرات کشورمسئول اجرای قوانین است ظرف مدت ۲ ماه آیین نامه اجرایی موردنیازراتهیه وهیئت وزیران موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس ازتصویب قانون خارج ازنوبت ایین نامه های تصویب واجرایی نماید

یعنی هییت وزیران بایدایین نامه اجرایی وزیرراتدوین ومصوب کندتااجرایی شود

او ادامه داد: برطبق قانون ماده ۹۸ هرگونه ویرایش واصلاح درایین نامه اجرایی قانون شورای اسلامی کشور بایدباوزیرکشورپیشنهادومصوب تااجرایی شود.

درنطرداشته باشیدباتحلیل وتشریح بالا این دستورالعمل مصوبه هییت وزیران نداشت

دراجرای تبصره ۴ مبحث استعفاواستیصاح شهرداربایدبراساس صراحت قانون به تصویب هییت وزیران هم برسدوزیرتدوین کردبایدب تصویب هییت وزیران برسدتااجرایی شودوالااین قانون نیست فقط وحدت رویه است برای همه شوراهاوشهرداران

شائبه براساس نامه بوجودامده بود فرماندار- رئیس هییت تطبیق دردوگانگی قرارگرفت هم شکایت عضوشورا، هم نطرشورا قانون نبود دستورالعمل مدیرکل دفترامورشهرداری وشورا استانداری محمدی تاکامی دفتردرپاسخ نامه پاسخ داد

نظرمشورتی به امضاء مهندس افشار-مدیرکل دفترامورشهرداری وشورای اسلامی کشور به شرح ذیل اعلام میشود

مفادماده۹۰ هییت تطبیق مصوبات شورای اسلامی دربررسی پیرامون مصوبات شورا بایددرمدت زمان قانونی مواردمغایرت را بصورت مستدل ب شورای دیربط اعلام وشورا نیزمواطب است طرف مهلتمقرر نسبت ب موضوع بررسی اعلام نظرکند

لداباتوجه به اینکه تشریفات قانونی لازم برای اعتبار پدیرش مصوبهاستعفای شهردار درتهران طی شده ایرادشکلی ازسوی کمیته تطبیق گرته شده بود رفع شده نتیجه ب ان هییت اعلام شده است درنتیجه مجوزی برای ورودمجدد هییت تطبیق به مصوبه موصوف وطرح ایرادجدیدوجودنداردضمن اینکه دراین رابطف تصریح قانونی نیز توسط متقن پیش بینی نگردیده است.

بصورت ضمنی گفته دستورالعمل که دیدید متقن قانونی نیست لذامصوبه شورای شهر مدکور مبنی برقبول استعفای شهردارقابلیت اجرایی دارد امضا ۱۴/۸/۹۷

دادگفت به کمیته انطباق احترام میگذاریم ولی حق شورا براعتراض محفوظه

چون وزارت کشور متولی اصلی شورا وشهرداری کل کشورهستنامه ایی که ازدفترشوراهای کشورامدفصل الخطاب است

هییت تطبیق با۲ رای مخالف ۱ رای موافق مصوبه قانونی ماراردکرد

اوگفت: مامیتوانیم مصوبه خودراظرف ۱۰ روزاعتراض کنیم برود شورای حل اختلاف استان که اگرردکند، مستقیم به هیئت مرکزی وزارت کشورمی رود.

دادگفت: دوجلسه تشکیل شدکه چندنفرمخالف استعفا، همزمان بنابرادله ایی که گفته شد درمانی وقراردادگاه بوده حضورپیدانکردندو جلسه ازرسمیت خارج شدکه البته غیبت اعضاموجه است یاغیرموجه شوراتایین تکلیف میکند.

سخنگوی شورا بادرخواست از مخالفین رای،گفت: بخاطرمردم بحث های روزمره را درروزهاوساعات غیرجلسات رسمی شورابگذاریدتا تکلیف شهرمشخص شودلذا استدعاداریم درجلسه حضوریابید

اوگفت: اعضاء شورایی که نظراعتراض استدلال دارد، درجلسه علنی حاضرشده بگویدخبرنگاران هم درتمام جلسات ماحاضرباشندولواینکه به تشخیص شورا غیرعلنی باشد

سخنگویشورای شهرنکا گفت: شایعاتی مبنی براینکه بنده سودای شهردارشدن درسرمیپرورانم، لازم است تاکیدکنم، تاپایان دوره پنجم شورا بارای مردم درلباس شوراخدمتگدارم.

گفتنیست:این خبرمربوط به نشست خبری شورای شهراست باحضورتمام خبرنگاران شهرستان، همه عبارات نقل قول از ریاست شوراوسخنگواست ونگارنده هیچ گونه دخل وتصرفی درآن نداشته وعکس وفایل صوتی موجوداست.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در عکس و فیلم
بازدید کد خبر: 3523

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار

آخرین اخبارانتخابات

حالت های رنگی