امروز: دوشنبه 06 بهمن 1399 برابر با 25 ژانویه 2021

دومین سالگرددرگذشت مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی درنکابرگزارشد.

هاشمی، دردلهاحکومت می کرد/ برای تقلیل منازعات، صبورباشیدتا زندگی مسالمت آمیزی داشته باشید/ به چه حقی دررسانه ملی به سردارسازندگی اهانت شد، انهم کسی که عزیزامام ورهبری بود/ هاشمی ازجمع مارفت ولی جمهوری اسلامی به راه، اندیشه وفکراونیازمنداست.

به گزارش مهروان خبر/ دومین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی ازسوی فرمانداری نکا شبانگاه پنج شنبه 18 بهمن ماه 97 درپژوهش سرای اموزش وپرورش نکابرگزارشد.

این مراسم باسخنرانی حجت الاسلام احمدقربانی- امام جمعه شهرستان سوادکوه ومداحی محسن سلطانی- ذاکراهل بیت و خاطره گویی صفائیان- ادرحفاظتی مرحوم هاشمی برگزارشد.

ابتدای جلسه مصطفی سجادی ازجامعه فرهنگیان و یکی ازچهره های برجسته سیاسی اصلاح طلب شهرستان نکادرسخنانی ایت الله هاشمی را شخصیتی فوق العاده مهم وموثردرساختارسیاسی نظام دانست و زوایای مختلف زندگی وی را تحلیل کردش

سجادی باطرح این سوال که«چرا مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی، باتوجه به نقش موثر، مثبت، کارامدوحلال مشکلات درزمان حیاتش، نقش محبوب ودوست داشتنی جلوه نکرد ؟/» گفت: محبوب نشدن آیت الله هاشمی به اووشخصیت اوبستگی نداشته، بلکه به معادلات پیچیده سیاسی، فرهنگی واجتماعی وهمچنین نقشی که درحیات خوددراین عرصه انتخاب کرده بود، مرتبط است.

وی درادامه تحلیلش منازعات درجامعه را دو دسته « سالم وپیچیده، دزد ومال باخته، طرفداریک انسان، که میشود قهرمان اخلاق وطرفدارفردی دیگر، میشود دیووشیطان صفت» خواندواظهارکرد: گاهی منازعات درعرصه سیاست مدرن امروز، مسایل پیچیده ایی چون عرصه سیاست مدرن، امروزعرصه منازعه بین دین وآزادی، آزادی وعدالت،آزادی، قانون وامنیت، قانونمندی وعدالت، منافع فردی و اجتماعیست.

مصطفی سجادی ادامه داد: برای حل منازعات درطول تاریخ، افرادمؤثربه دودسته تقسیم شدند« فیلسوفان و عملگرایان، صاحب نظران فیلسوف ارائه طریق کردند که چطورمنازعات راحل کنند وجامعه راازدرگیری ، تضاد و تنش رهاکنند مدتی محبوب شدندولی چون منازعات عملیست، خود بخود محبوبیتشان راازدست دادند.

وی ادامه داد: دسته دوم یعنی عملگرایان جلوآمدند، آنهاجبهه ایی تشکیل دادندکه دراین روش یک عده به نام دین، به آزادی حمله کردند، یک عده به نام آزادی، به دین حمله کردند، اینها میخواستندتلاش کنند تامنازعهات راحل کنندتا انسانهاراازشراین منازعات وکشمکش هانجات دهنداماچقدرتوفیق پیداکردند؟همچنان این تلاش ها ادامه دارد..

این استادوتحلیگرسیاسی باتشریح زوایای مختلف اظهارکرد: شخصیت آیت اللهاکبرهاشمی حقا برپیچیدگی عرصه مدرن سیاست وارد بودو برای رفع این پیچیدگی ها نه راه حل نظری ارائه کرد، نه راه حل عملی،بلکه همواره از میانه روی سخن به میان آوردو جامعه راازافراط وتفریط دورنگه داشت.

هاشمی به حکیمان، فیلسوفان و عملگرایان توصیه کرد: بجای اینکه دردوسوی منازعه بیاستید، بامصالحه فضارا برای زندگانی مسالمت آمیزفراهم کنید، چنین اشخاصی نه حکیمندنه فیلسوفند نه دیوند نه قهرمانند نه شیطانندو حتی محبوبیت آنچنیانی هم ندارند ولی کارآمدند، حلال مشکلاتند بااین تعریف درمنظومه شخصیتهای نظام جمهوری اسلامی، تنها شخصیت واقعا سیاسی، آیت الله هاشمی است

سجادی گفت: سیاستمدار، درکمین گفتمانهای فلسفی، باقی نمیماند... سیاستمدارمیداند سیاست، حل معادله بین منازعات است، به همین دلیل زندگیش هاشمی را به دو دوره تقسیم کنیم دوره اول دردرون ساختارنظام به نقش مصالحه گرایانهء خویش پرداخت و بعنوان عنصرحکومتی ظاهرشد و دردوردوم زندگیش- اواخرعمرش، درعرصه عمومی نقش مصالحه گرانه خویش را بین ساختارسیاسی نظام وبخشی از مردم ایفاکرد آیت الله ازبین مارفتاماامروزجمهوری اسلامی به راه، اندیشه وفکراونیازمنداست .

این چهره سیاسی بابیان اینکه دردنیای مدرن پیچیده امروز،این منازعاتی که برشمردند ، حل وفصل قطعی نمیشودضمن اشاره به تعریف هگل مه تنهادربسترتاریخ است که میشودعدالت و آزادی راکنارهم آورد.میتوان قانون و امنیت وآزادی راباهم پیونددادتوصیه کرد:بیایید صبورباشیم برای تقلیل منازعات، تلاش کنیم تا جامعه برای زندگانی مسالمت آمیز، بیش از پیش آماده شود.

حجت الاسلام قربانی- امام جمعه شهرستان سوادکوه و سخنران ویژه این مراسم گفت: انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب درعالم بوده ورنگ مذهبی داشته که مردم دررکاب امام همراه شدند

وی امام رااعجوبه تاریخ خواندوگفت: رژیم صهیونیست ایشان رازلزله نامیدو روزنامه عرب گفت: خمینی غرب را به لرزه درآوردو شرق را حیرت زده کرد، عرب رابه به تنگناقراردادو خودنیزمسئاله روزجهان شد وجدا هم همینگونه بود.

سخنران ویژه مراسم یادبود، گفت: آیت الله هاشمی را بایدازنزدیک میدیدند تاوی را درک میکردند، اودرسال 60 بعدطلوع رهبری، فاجعه 7 تیرشهادت بهشتی یک تنه مجلس ریاست جمهوری قوه مجریه رااداره میکردو مرد بی ادعا بود.

وی گفت هاشمی روزی مرداول کشوربود، همچنان اورابرای کارساخته بودند، تصمیماتش قاطع مدبرانه وجودش عزیز بود.

امام جمعه سوادکوه ادامه داد: هاشمی مسئولیت جنگ را برعهده داشت باوجود مقامات نظامی بودند ولی کفایت سیاسی اوچیز دیگر بود

اونظر ولایتی درخصوص امام راحل رااینگونه بیان کرد: دویست سال اخیر، شخصیت اینچونینی درایران ظهورنکرد

اوگفت: امام وی را فرزند برومنداسلام خطاب کردو کمال ایشان رامیتوان تفسیرقرآن درزندان وتفسیرمظلومیت مردم فلسطین دردوران جوانی و همچنین محسورشخصیت ممتازسازندگی، ایران دوستی امیرکبیربودکسی که به دست استبدادکشته شده بود.

وی هاشمی شخصیت بزرگ وموثرفجرآفرین داشت و پس ازرحلت امام درمجلس خبرگان کاربزرگی کرد نگذاشت خلاء رهبری پیداکند مرحوم هاشمی درپاسخ به این سوال چگونه بود تصمیم حیاتی ودرمدت کوتاه الهی، باظرافت ولطافت گرفته شد، گفت: آن روزمثل خامنه ایی نداشتیم، امروزهم همچون او نداریم کشورداری سخت است

حجت الاسلام قربانی گفت: هیچکس به اندازه آیت الله هاشمی تابع و حامی ولایت نبود مسایلی راکه درک میکرداگر نظرآقاچیز دیگری بود احترام میگذاشت تمکین میکردبی ادعا بود

امام جمعه سوادکوه تاکیدداشت: این روزها سیاسیون به بم بست که میرسند بخاطرخطرات موهوم، آسمان ریسمان میبافند، آبروی دیگران راهتک میکنند وبه حریم ولایت رهبری هم گوشه کنایه دارنداین درحالیست که مرحوم هاشمی اینطورنبودو استعدادعجیبی داشت اوبرای منافع شخصی نمیخواست برای دستمالی قیصره ای را برباددهند.

حجت الاسلام قربانی گفت:هاشمی مظلوم بودآنهاکه تخریب وتضعیفش کردند، سیاسی بوده واقعی که نبوده در رقابت سیاسی عاطفه میمیرد وجدان میمیرد همانگونه که مردم خونخواربعنوان لشگربنی امیه اجتماع کردند وبه فرزند نبی الله جسارت کردند حضرت فرمودند نمیشناسیدمرا فرزندپیغمبرم این هم عمامه رسول خداست گناه من چیست من هادی رهنمای شماهستم

امام جمعه سوادکوه بااشاره به این نکته که بنی امیه رقیب سیاسی اسلام بودندو سیدالشدامجسمه اسلام ، احساس میکنم ضدانقلاب باچندین واسطه، حتی افرادانقلابی رامقابل هاشمی قراردادچون شخصیتش رامیشناخت مردنیرومند مرد بحران بودشکنجه کردند حکم اعدام دادندنام هاشمی برای انقلابیون مقدس بوداحساسات خاصی بهش داشتنددردوران سازندگی مگرمیشودخدمات سازندگی وی زیرساخت درکشور ایشون بناکرد

اوباتأکیرسخنرانی دکترروحانی- رئیس جمهورایران درسالگرد این مرد بزرگ، شجاعت ، معنویت، وسعت نظروفکر مدیریت واقتدارش راتبیین وبیان کرد: من نمیتوانم قبول کنم کسی دراین مملکت حتی آنهاکه قبولش ندارند بزرگیش را انکارکنند سرمایه ایی بودکه ازدس ت ما رفت.

سعی کنیددرجامعه کسی رامظلوم نکنیدمجسمه مظلومیت تنهایی و بیکسی زهرارادرخطبه فدک بخوانید درطول تاریخ چرادرجامعه شخصیتها مظلوم واقع بشوندطوری نتوانند ازخوددفاع کنند

حجت الاسلام قربانی گفت: به چه حقی آن آقادرتلوزیون آمد به سردارجنگ وسازندگی توهین کرد کسی که به گفته امام« هاشمی زندست تانهضت زندست» نام اووحیاتش را بانهضت گره زد هاشمی عزیزامام بوددررحلتش مقاممعظم رهبری فرمودند «هاشمی تکیه گاه مطمئن 59 سال رفاقت» هرشخصی که با هاشمی زیست عقل هوش وفاداری بی نظری او اواذعان داشت درحالیکه همه گروهها خودرا به اومیچسباندند او فراجناحی بود

وی گفت: آنهاکه با بیرحمی ازهاشمی صحبت کردند رقیبان سیاسی او بودند درقابتهای سیاسی عاطفه میمیرد وجدان میمیردخدمات این مرد نادیده گرفته شد مظلومیتش خیلی عظیمه روستایی بیسوادم هم آن رادرک کرده اسم هاشمی رامیشنود برسرش میزند بحث عدالت اجتماعی که به میان می آمد درخطبه هایش تاکیدداشت روستاهاهمه امکانات شهررابهره مندشوند.

سخنران ویژه مراسم یادبودآیت الله هاشمی اظهارداشت: وقتی امروزه شاهد خدمات درمناطق محروم وروستاها هستیم پایه هایش رااین مرد بزرگ گذاشت 25 سال برنامه ریزی کردند

حجت الاسلام باقری تأکیدداشت: عظمت، ابوهت و اقتداراین مردراهمه عالم معترفند، هاشمی دردلهاحکومت میکند همانطورکه تشییع جنازه این مرد جواب همه یاوه گویی هارامیدهد

وی گفت: امام گفت مردان تاریخ دردلهازنده میماند.. مظلوم نکنیم چه بسا باید دراین مملکت زندگی کنیم آنهایی که پایه حکومت راساختند به نام خدابودبه هرحال انقلاب اسلامی درخون طوفان وسرمایه فراوان محقق شدو به دست شما آینده سازان به دست شمارسیده است

درپایان حجت الاسلام قربانی اشعاری دروصف انقلاب خمینی وهاشمی و... قرائت کرد.

گفتنیست: :صفائیان- مسئول دفتررئیس جمهوردراین مراسم به خاطراتی از مرحوم آیت الله هاشمی پرداخت

حواشی این مراسم: این برنامه صرفأ ازسوی فرمانداری درکمتراز2 روز برنامه ریزی وتدارک دیده شد شنیده هاحاکی ازآن است که بسیاری ازچهره های بزرگ سیاسی دعوت نبودند افرادی هم درمنطقه نبودندکه حاضر شوند.بهتراست متذکرشویم، برای فردی که ستون انقلاب و عزیزامام راحل و دوست باوفای مقام معظم رهبری بوده درصورت تدبیروتدارک یادبودوگرامیداشت، حداقل طی فرآیند چندروزه اطلاع رسانی گسترده میشد تادوستداران ایشان باحضوردرمراسم وقرائت فاتحه برای شادی روح آن بزرگوارحضوربه هم رسانندوالبته مشارکت احزاب وجناح سیاسی اعم از اصلاح طلب، اعتدال واصولگرایان ودیگراحزاب کارگزاران میتوانست برنامه ایی درخورو البته وحدتی ملموس دردهه فجروایام ملی را به دنبال داشته باشد.به تبع برنامه 1 روزه برای اینگونه مراسم پراهمیت آنهم درایام فاطمیه ودهه فجر ازکیفیت مراسم کاسته وحضورحداقلی دوستداران آیت الله سیاسیون مردم وفادارومریدانش را به همراه دارد گرچه باید به این هم بسنده کردوازدست اندرکاران که بانی برپایی مراسم بودند قدردانی کردو توفبقات الهی رابرایشان ازخدای منان مسئلت داریم

یادآورمی شود: آیت الله هاشمی رفسنجانی یکشنبه 19 دی ماه 95 براثرایست قلبی درسن 82 سالگی دارفانی راوداع گفت.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در سیاسی
بازدید کد خبر: 3589

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار

آخرین اخبارانتخابات

حالت های رنگی