امروز: پنج شنبه 02 ارديبهشت 1400 برابر با 22 آوریل 2021

خلیلی: شهرداری را با30 میلیاردبدهی تحویل گرفتم/ نخستین شهرداری مازندران دراخذ اوراق تسویه از سازمان برنامه ریزی شدیم

  • شنبه, 09 اسفند 1399
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

خبرهای خوش شهردارجدیدنکا: پیش بینی بستن بودجه 80میلیاردی درسال آتی، باوجود شرایط سخت یکسال اخیر،نخستین شهرداری مازندران،دراخذاوراق تسویه ازسازمان برنامه ریزی شدیم/ تحویل شهرداری دردقیقه نود:شهرداری را با 30 میلیاردبدهی، تحویل گرفتم.

به گزارش مهروان خبر/ موسی خلیلی شهردارجدیدنکادرنخستین نشست خبری باصاحبان رسانه گفت: به همت تک تک مجموعه اداری و.. توانستیم متمم بودجه را بارشد 33 درصدی به شورا تحویل دهیم.

وی بااشاره به بودجه 45 میلیاردی سال 99 که ازاین مقادیر19 میلیارد هزینه جاری و 26 میلیارد عمرانی بود شهرداری نکاتوانست باکسب درآ»دی بالغ بر 53 میلیاردتومان درمقابل هزینه 51 میلیاردتومان 8 میلیارداز بودجه مصوب سال جلوترباشد

موسی خلیلی گفت:با توجه به برنامه ریزی انجام شده درسال آینده، نه تنها به این بودجه می‌رسیم، بلکه پیش بینی ما افزایش ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومانی است که برای تحقق آن نیاز به برنامه ریزی داریم.

خلیلی از تمام کارکنان، متولیان ودست اندرکاران دربحث خدمات شهری وغیره که درایام کرونا درروزهای تعطیل وحتی روزجمعه نیز 1 سوم نیرودرشهرداری مشغول خدمت وپاسخگوئی به اربابان رجوع بودند، قدردانی کرد.

وی از بدهی 3 میلیاردتومانی آزادسازی پل آزادگان درزمان شهردارگذشته اعلام کرد : دردیداربا دکترنوبخت- رئیس برنامه وبودجه کشور واخذ اعتباربه میزان بدهی وتسویه آن نخستین شهرداری دراستان مازندران باشیم که اوراق تسویه راازسازمان برنامه ریزی دریافت کرد.

خلیلی یکی دیگراز کارهای دردست اقدام را احداث وتکمیل پروژه سدلاستیکی باقدمت حدود 8 ساله عنوان کردوگفت: این طرح درزمان مهندس حسنی- شهرداراسبق آغازبه کارکردکه بنابردلایلی درسال 95 فعالیتش متوقف شد.

شهردارجدید نکا بااشاره به این نکته که بهره برداری این پرروژه درآن زمان باتامین هزینه حدود5 میلیاردتومان امکان پذیربود، عنوان کرد: برآوردهزینه درزمان حال، چیزی حدود 30 میلیاردتومان هزینه خواهدداشت.

خلیلی یکی از دلایل محکم توقف ساخت سدلاستیکی رودخانه نکارود رانداشتن مجوزازآب منطقه ایی عنوان کردوگفت: سالهای سال این پروژه، که میتوانست مجموعه توریستی- تفریحی وگردشگری برای نکاباشد پکیج رودخانه که شامل "لایروبیرودخانه، اجاره بستراماکن آزادشده، و.." بوده، هیچ ترتیب اثری داده نشد .

خلیلی درادامه سخنانش ازبرگزاری جلسات متعددی بامدیرکل آب منطقه ایی و همچنین دیداربا نماینده مردم شرق مازندران درمجلس شورای اسلامی اشاره وخاطرنشان کرد: مطالعات مهندسی رودخانه درطول 4 کیلیومتردارای پارامترهای متفاوتی ازجمله" ظرفیت آب گذری رودخانه، پارامترهیدرولیکی، دیواره ها، کف بندها وخودسد و.."داشته که درنهایت توانستیم باقابلیتی که مهندسین آثارآب داشتند، توجیهات فنی ودلایل مناسبی را درجلسات فنی بیاوریم ومجوزش بعداز 10 سال صادرشودوالان هم مشغول نصب تاسیسات هیدرومدیکال آن هستیم تابتوانیم سدرا آبگیری وتست کنیم ودرادامه مسیرف مجموعه تفریحی- توریسیتی که درحال تهیه طرح هستیم دربرنامه های آینده اجراکنیم.

وی یکی از دغدغه های اساسی شهرداری نکارا بحث زباله شهری دانست ویادآورشد، درسال 88 بین 5 شهرداری شرق استان قراردادی امضاء شد که درآن قرارشدمجوزساخت کارخانه کمپوست دربهشهرساخته شود.

وی ادامه داد: شهرهای بهشهر 49 درصد، نکا 27 درصد، گلوگاه 11 درصد ورستمکلاه 7 درصداز کل سهام را دراختیارداشتند درآن زمان با هزینه ایی بالغ بر2 میلیاردتومان بهره برداری شد که متاسفانه باآغاز به کارکمپوست شرق استان نکا تنهاتوانست بیشتراز 80 روزدررابطه باانتهارزباله ازآ«جااستفاده کند وازحق حقیقه خود محروم ماند.

خلیلی گفت: ماباپیگیریها وجلسات متعددی انجام شده و طرح پرونده ایی درسازمان بازرسی وانعقادقرارداد،باحسابرسی که در این مدت، درآمد،جذب نیرو و.. که شهرداری نکاداشت وبقیه شهرداری ها بی نصیب بودند،" مقرر شد: روزی 15 تن زباله نکا مجددإ به بهشهرارسال شود وهمچنین سال جدید طبق سهم 27 درصدزباله انتقال یابدضمن اینکه 4 میلیاردتومان از محل اعتبارات سازمان شهرداریها برای احداث سالن تخمیرآن مکان وهمچنن افزایش ظرفیت از 90 تن به 290 تن به شهرداری های شرق استان اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: درجلساتی با دکترجمالی نژاد- معاون وزیرکشورداشتیم، مقررشددرپی اعتراضات شهرداری نکا به مدیریت کمپوست بهشهرداشت وبحث سیاسی کاری هایی که درزمینه عدم استفاده شهرنکاازآن مجموعه بودقبلش کارشناسی فنی انجام شودنظرات اعلام شودبحث مدیریت آنجامشخص شودتابحث 4 میلیارداعتبارازطریق سازمان پسماندوسازمان شهرداریها به شرق استان باپیشنهادی که مدیریت آن بانکا باشدانتقال پیداکند.

خلیلی گفت: با برنامه ریزی شروع وکلنگ زنی پارک بوستان درکنارمقبره شهدای گمنام، این هفته برنامه کلنگ زنی خواهیم داشت واین پروژه درکمتراز 100 روز بهره برداری می شود تاپکیج کاملی باسدلاستیکی نکارود شود.

دیگرخبری که شهردارجدید نکا درنشست خبری اعلام کرد: احداث پل ارتباطی چمازی به منطقه خیابان شهرداری درراستای کمک به بهبودعبورومرور درمسایل حمل ونقل وترافیکی بوده که درآینده نزدیک به مناقصه گذاشته وپیمانکارانتخاب می شود.

وی گفت: این پروژه، هزینه 20 میلیاردتومانی دربرداردکه 70 درصدازهزینه پروژه های عمرانی مارادرسال آینده تشکیل می دهد.

وی ازدیگر پروژه های شهرداری را آسفالت ولکه گیری وکانل کشی وزیباسازی عنوان کرد

موسی خلیلی بایادآوری وجود پیوست بودجه عمرانی یادکرد که براساس آن عملکرد شهردای رقم میخورد که غیرازاین مسیرباشدمنجربه انحراف از بودجه می شود تاکیدداشت: هرپروژه ایی که شورا برای شهرداری تعریف کرد، همان عملیاتی می شودکه دراین راستا پیوست پروژه عمرانی دربرج 3 سال گذشته مورد تصویب قرارگرفت تابرج 7 که بنده تحویل میگیرم، جز پروژه سگ های بلاصاحب، هیچ پروژه ایی شروع به کارنکرد

اوگفت: درشروع به کارخود 17 عنوان راتعریف کردیم که ازجمله آنها" موزائیک فرش دومنطقه شهرک ولایت وخیابان آرامگاه، ریسه کشی وترمیم جداول حدود2 کیلومترمسافت آرامگاه وعلمیه، زیرسازی وآسفالت منطقه صیادشیرازی .." که ازبرنامه های سالهای آتی ما نکابدون کوچه های خاکی خواهد بود.

وی بااشاره به محرومیت منطقه مسکن مهرنکا وواگذاری آن منطقه ازاداره کل راه وشهرسازی به همین شکل محرومیت اعلام کرد: 7 کارعمده دراین منطقه انجام دادیم که میتوان به بازسازی 5 تاازمیادین آنجا ایجادفضای سبزواصلاح هندسی ورودی شهر ونصب تابلوکوچه های مسکن مهرکه حدود 2 میلیاردهزینه دربرداشت و..اشاره کرد.

خلیلی ادامه عملکرد شهرداری را کانال کشی منطقه مهرآباد، مجتمع طوبی و منطقه ماکرووی هرکدام باهزینهء 1 میلیاردتومانی، سنگ چینی رودخانه پس از سیل اخیر که اب بری داشت " نام برد.

شهردارنکا از آزادسازی 2 هزارو 546 مترمربع باهزینه ایی بالغ بر 6 میلیاردو 100 میلیون تومان دربودجه شهرداری خبردادوگفت: آزادسازی مختلفی باهدف بازگشایی گره ترافیکی درسطح شهرداشتیم ملک آقایرنجبر حدود3 ونیم متراز مسیرعبورخودروها که حدود120 مترمربع رودربرداشته که هزینه ایی بالغ بر1 میلیاردوخرده ایی هزینه برای شهرداری داشته درمناطق مهرآباد، اندرزگو راه آهن نقاطی هستندکهباآزادسازی کمک بسزایی درروانسازی ترافیک شهری دارد موردهدف ماست مه توافق شود.

وی درپایان از تحویل اراضی باکاربری خدماتی مسکن مهرنکا خبردادویادآور شد:شهرداری متقبل شد کل فضای سبزآن منطقه را احیاء کند وگلخانه 1225 متری درمنطقه مسکن مهراحداث وکرت بندی کردیم وتقریبا به اتمام رسیدکه میتواندمنتبع درآمدی پایدارماباشد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در اخبار عمومی
بازدید کد خبر: 3757

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار

حالت های رنگی